SABS.jpg

SABS הוא גוף סטטוטורי שהוקם במסגרת חוק התקנים מ-1945 (חוק מס' 24 משנת 1945), והוא ממשיך

לפעול על פי הנחיות התוספת האחרונה לחוק התקנים מ-2008 (חוק מס' 29 משנת 2008) כמוסד הלאומי

לקידום וקביעת תקנים ובקרות איכות בכל הקשור למוצרי צריכה ומתן שירותים.

• SABS מפרסם תקנים לאומיים שאותם הוא מכין בתהליך של קונצנזוס בוועדות טכניות, מפרסם מידע על תקנים

לאומיים של כל המדינות וכן על תקנים בינלאומיים.

• SABS מבצע בדיקות ומעניק אישורים על עמידה של מוצרים ושירותים בדרישות תקנים.

• SABS מפתח כללים טכניים (מפרטים מחייבים) על בסיס תקנים לאומיים, והוא עוקב ואוכף עמידה בדרישות טכניות אלה.

• SABS עוקב אחר תחיקה בתחום המטרולוגיה ואוכף את הוראות החוקים הקיימים

• SABS מקדם את המצוינות בתכנון

• SABS מעביר הכשרות בנושאי תקינה.

TEST.jpg

במטרה למטב את השירות שהוא מעניק לענפי התעשייה השונים, SABS ביצע לאחרונה מהלך של תיאום

הפעילות שלו עם שבעה מגזרי תעשייה שונים, כל תחום ומגוון השירותים שהוא מקבל מ-SABS.

שינוי זה מקל את הגישה למוצרים השונים, מקצר את זמני התגובה ומקדם את יצירתם של מרכזי ידע הזמינים ללקוחות.


שבעת מגזרי התעשייה הם:

• התעשייה הכימית

• התעשייה האלקטרו-טכנית

• תחום המזון והבריאות

• התעשייה המכנית ותעשיית החומרים

• מכרות ומחצבים

• שירותים

• תובלה